:شما اینجا هستید

طرح تعیین و ارتقا سطح

مدار منطقی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 
مدارهای منطقی کامپیوتر
سرفصل درس
سیستم نمایش اعداد و کدگذاری، جبر پول و قوانین مربوطه، انواع دریچه های منطقی، توابع منطقی و ساده کردن آنها شامل: روش دیا گرام کارنو و روش جدول بندی، روش های ساده کردن توابع ترکیبی چند خروجی، طراحی مدارات ترکیبی شامل مقایسه کننده ها، رمز گشاها، مبدل کد، جمع کنندها و تفریق کننده ها، انتخاب کننده ها و پخش کننده های داده، طراحی مدارهای ترکیبی خاص با استفاده ازPLA,ROM,PAL,MUX مدارهای ترتیبی شامل : فلیپ و فلاپ ها، شمارنده ها، شیفت ریجسترها، آشنایی با مدارهای ترتیبی همزمان و غیر همزمان، روش طراحی و آنالیز مدارهای ترتیبی همزمان، آشنایی با تکنولوژی آی سی های منطقی و پارامترهای انتخاب آنها، بررسی مسایل RACE و HAZARDS، مسایل خاص در مدارهای ترتیبی همزمان و ناهمزمان.
 
منابع و مراجع:
Victor P. Nelson, H. Troy Nagle, Bill D. Carroll and Divid Irwin, "digital Logic  Circuit Analysis & design"
Prentice Hall, 1996,
M. Moris Mano, “Digital Design”, 2nd ed, prentice Hall, 1995
 

 

 

آزمایشگاه مدار منطقی کامپیوتر
سرفصل درس
در این درس آزمایشهایی در خصوص موارد زیر بایستی انجام گیرد:
1-      آشنایی با گیتهای مختلف  و مدارات منطقی TTL-RTLو سطوح ولتاژ منطقی
2-      طراحی مدارهای ترکیبی (آشنایی با مالتی پلکسر،دیکودر و نمایش (7Segment)
3-      آشنایی با مدارات مولتی ویبراتور و استفاده از Ic555 در طراحی این مدارات
4-      آشنایی با فلیپ فلاپها
5-      آشنایی با شمارنده های آسنکرون و سنکرون
6-      طراحی مدارهای ترتیبی (I)
7-      طراحی مدارهای ترتیبی (II)
8-    مبدل اطلاعات موازی به سریال