مدیریت مالی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


نام دپارتمان: مدیریت و خدمات تخصصی

کد دپارتمان:

2

کد level

5

کد واحد درسی:

3

عنوان درس:  مدیریت مالی

شناسه درس

253

تعداد واحد درسی:6 واحد نظری

تعداد ساعت درسی : ساعت نظری

محتوای دوره:

مطالب اصلی

واحد

ساعت

مدیریت مالی پیشرفته

پژوهش عملیاتی پیشرفته

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

بررسی موارد خاص در مدیریت مالی

بازار پول و سرمایه

پایان نامه

2

2

2

2

2

2

6

شهریه آموزش و آزمون واحد درسی:   ريال

شهریه آزمون واحد درسی(بدون شرکت در دوره آموزشی):  ريال

فهرست مطالب

منابع درسی

شرایط فیزیکی کلاس

شرایط انتخاب استاد